catalŕ - spanish


DEFINICIONS LLIBRE III

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Definició 1. Cercles iguals són aquells els diŕmetres dels quals són iguals, o els radis dels quals són iguals.

java applet or image

índex

Definició 2. Es diu que una recta és tangent a un cercle quan, tocant el cercle i essent prolongada no talla el cercle.

java applet or image

índex

Definició 3. Es diu que dos cercles són tangents quan, tocant-se l´un a l´altre no es tallen.

java applet or image

índex

Definició 4. En un cercle es diu que les rectes estan a la mateixa distŕncia del centre, quan les perpendiculars dibuixades des del centre fins a elles, són iguals.

java applet or image

índex

Definició 5. Es diu que estŕ a major distŕncia aquella recta sobre la qual cau la perpendicular major.

java applet or image

índex

Definició 6. Un segment d´un cercle és la figura compresa per una recta i una circumferčncia d´un cercle.

java applet or image

índex

Definició 7. Un angle d´un segment és el que estŕ comprčs per una recta i una circumferčncia d´un cercle.

java applet or image

índex

Definició 8. Angle en un segment és l´angle que quan s´agafa un punt sobre una circumferčncia del segment i es dibuixen rectes des del punt fins als extrems de la recta que es la base del mateix segment, estŕ comprčs per les rectes dibuixades.

java applet or image

índex

Definició 9. Quan les rectes que comprenen l´angle tallen a una circumferčncia es diu que l´angle estŕ a la circumferčncia.

java applet or image

índex

Definició 10. Un sector d´un cercle és la figura que, quan es construeix un angle al centre del cercle, estŕ compresa per les rectes que comprenen l´angle i la circumferčncia que talla les rectes.

java applet or image

índex

Definició 11. Són segments de cercle semblants els que admeten angles iguals, o aquells en els quals els angles són iguals entre si.

java applet or image

índex


Copyright © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets de Traducció al catalŕ cedits 2002/2003
Jaume Domenech Larraz

© Copyright 2006 JDL euclides.org