English - Català - Spanish - Latin

 

DEFINICIONS LLIBRE I


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23

Definició 1. Un punt és allò que no té parts.

java applet or imageDefinició 2. Un línia és una longitud sense amplada.

java applet or image

índex


Definició 3. Els extrems d´una línia són punts.
Definició 4. Una recta és una línia que esdevé igual respecte de tots els seus punts.

Definició 5. Una superfície és allò que només té longitud i amplada.

Definició 6. Els extrems d´una superfície són línies.

Definició 7. Una superfície plana és una superfície que esdevé igual sobre totes les línies que conté.

índex


Definició 8. Un angle pla és la inclinació en un pla d´una línia sobre una altra amb la qual es troba i no forma línia recta.

java applet or image

índex


Definició 9. I quan les línies que comprenen l´angle són rectes, l´angle és rectilini.

java applet or image

índex


Definició 10. Quan una línia recta que està sobre una altra fa que els angles adjacents siguin iguals, cadascun dels angles és recte, i la recta que està a sobre de l´altra s´anomena una perpendicular a l´altra recta.

java applet or image

índex

Definició 11. Un angle obtús és un angle major que un angle recte.

java applet or image

índex


Definició 12. Un angle agut és un angle menor que un angle recte.

java applet or image


Definició 13. Un límit és l´extrem d´alguna cosa.
Definició 14. Una figura és allò que està comprès per qualsevol límit o límits.
Definició 15. Un cercle és una figura plana compresa per una sola línia (anomenada circumferència) de tal manera que tots els segments dibuixats fins a ella des d´un dels punts pertanyents a la figura són iguals.

java applet or image

índex


Definició 16. I el punt s´anomena centre del cercle.

java applet or image

índex


Definició 17. Un diàmetre d´un cercle és qualsevol línia recta que passi pel centre i que acabi en ambdues direccions en la circumferència del cercle; aquesta línia també divideix el cercle per la meitad.

java applet or image

índex


Definició 18. Un semicercle és la figura continguda pel diàmetre i la circumferència tallada per ell. El centre del semicercle és el mateix que el del cercle.

java applet or image

índex


Definició 19. Figures rectilínies són aquelles que estan formades per línies rectes. Trilàters les formades per tres, cuadrilàters les formades per quatre i multilàters les formades per més de quatre línies rectes.

java applet or image

índex


Definició 20. Dels triangles, l´equilàter és el que té els tres costats iguals; l´isòscels el que té dos costats iguals i un de desigual; i l´escalè, el que té els tres costats desiguals.

java applet or image

índex


Definició 21. Dels triangles, el rectangle és el que té un angle recte, l´obtusangle el que té un angle obtús i l´acutangle el que té els tres angles aguts.

java applet or image

índex


Definició 22. Dels quadrilàters, el quadrat és el que té els costats iguals i els angles rectes; el rectangle el que és rectangular però no equilàter; el rombe el que és equilàter, però no té els angles rectes; i el romboide el que té els costats i els angles oposats iguals, però ni és equilàter ni té els angles rectes. Els altres quadrilàters s´anomenen trapezis.

java applet or image

índex


Definició 23. Rectes paral·leles són aquelles que, estant en un mateix pla, per més que se les allargui en ambdos sentits mai es troben.

java applet or image

índex


Copyright Applet © 1996/1997 (Juny, 1997)
D.E.Joyce

Clark University

© Drets d´ús cedits 2002/2003
JDL
Primera Edición Castellano-Catalán ®2006

© Copyright 2006 JDL euclides.org